VÄLIMIESMENETTELY

Tältä sivulta löydät perustietoa välimiesmenettelystä. Voitte myös ottaa yhteyttä välimiesmenettelyjä hoitavaan asianajajaan, jos yrityksellänne on toimeksianto välimiesmenettelyyn liittyen.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Välitystuomion täytäntöönpano

Välitystuomion täytäntöönpanosta päättää käräjäoikeus. Käräjäoikeudelle osoitettuun välitystuomion täytäntöönpanoa koskevaan hakemukseen on liitettävä välityssopimus ja välitystuomio alkuperäisinä tai oikeiksi todistettuina jäljennöksinä. Asiakirjaan, joka on laadittu muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, on lisäksi liitettävä oikeaksi todistettu käännös.

Välitystuomiot ovat myös kansainvälisesti laajasti täytäntöönpanokelpoisia. Ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa säädellään vuoden 1958 New Yorkin yleissopimuksessa.